مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:خوانساری
شهرت:بزرگی
پست الکترونیک:habiat@noornet.net
آدرس وب سایت:http://www.samimnoor.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، جامعه شناسی ، امامت و مهدویت