آلبوم من ◂ برزطرطزر طیر تادت دتدتدتت تتدت اذ ذاتاذا
هعه یبسیب یسیبس